Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice

Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků. Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa. Příspěvek k poznání této problematiky představuje kniha historika Jana Bendy, jež zhodnotila výsledky dřívějších historických výzkumů a obohatila je o nově získaná fakta z archivních materiálů. Jejich analýza umožnila doplnit chybějící prvky dosavadních znalostí. Úvodní část se snaží nalézt odpovědi na otázky týkající se vzniku a počátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související proměny existenčních podmínek Čechů, Židů a německých antifašistů v důsledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce představují kapitoly o přístupu čs. státu k imigračním záležitostem, vracení uprchlíků, jejich propouštění přes hranice, sociální a pracovní integraci migrantů do české společnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V závěrečné části kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystěhovalectví, ale také vzájemných vztahů mezi utečenci a starousedlíky. Celá práce je v pravém slova smyslu prvým uceleným a souhrnným zpracováním daného tématu, navíc v nejvyšší možné míře oproštěným od tradičních resentimentů.

 uteky

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice

Karolinum 2013

brožovaná544 str. ISBN 9788024621197

 

 Knihu je možno objednat zde:

 http://cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=225896

 OBSAH

 Úvod
Motivace, tematické a časové vymezení Struktura práce Stav bádání Pramenná základna
Situace českého obyvatelstva, německých antifašistů a židů v pohraničním území Poměry v německém pohraničí před mnichovskou dohodou z 29. září 1938 Mnichovské rozhodnutí - rozsah území a jeho správa Počet českého a židovského obyvatelstva v okupovaném pohraničí Evakuace Zábor a první týdny - aktivita různých složek proti Čechům, židům a německým antifašistům Hodnocení situace a zacházení s českým obyvatelstvem a německými antifašisty v německém záboru pohledem situačních zpráv Omezování životních podmínek české menšiny v německém záboru - prizmatem situace v Říšské župě Sudety Židé v pohraničí a jejich situace Těšínsko - území, obyvatelstvo, situace české, německé a židovské populace Situace Čechů na Slovensku a Podkarpatské Rusi v období druhé republiky Vypovídání Němců z republiky
Počet migrantů a struktura jednotlivých uprchlických vln Síla migračních vln - počty migrantů (uprchlíků, státních zaměstnanců) z okupovaného pohraničí Struktura jednotlivých migračních vln, uprchlíci a důvody, které uvedli jako důvod pro opuštění domovů
Uprchlíci na půdě druhé republiky Vyjasňování kompetencí příslušných úřadů. Státní instituce a vracení uprchlíků Stížnosti a intervence proti vyhošťování uprchlíků Kritická reflexe pohledu německých antifašistů na zpětné transporty Propouštění přes demarkační čáru a další opatření v uprchlické otázce Evidence a rozptyl Syrového vláda - její legislativní činnost v otázce migrace, boj s nezaměstnaností a financování péče o utečence Organizace péče o uprchlíky na okresní úrovni Dobrovolné sociální organizace Ústav pro péči o uprchlíky - jeho činnost a působnost Činnost vlády Rudolfa Berana - program, sociální oblast Vláda Rudolfa Berana - akce k regulaci nezaměstnanosti Projevy antisemitismu a opatření vůči židovské menšině a emigraci Zahraniční ohlas, britská půjčka a vztah britských úřadů k emigraci z republiky Britské pomocné organizace pro uprchlíky
Vnímání uprchlíků pohledem tisku Druhá uprchlická vlna Třetí uprchlická vlna - plebiscit a uprchlíci Třetí uprchlická vlna - názory a komentáře
Sociální a zdravotní péče o uprchlíky Jednotlivé aspekty úředně organizované péče o uprchlíky Příjezd uprchlíků a stěhování bytového zařízení Přechodné ubytování Otázky stálého ubytování a bydlení Poskytování podpor
Stravování Péče o děti, mládež a její situace Zdravotní péče Dary a sbírky ve prospěch uprchlíků Snahy Ústavu pro péči o uprchlíky cílené na snížení nezaměstnanosti Likvidace akce na podporu uprchlíků Zahraniční zájem o situaci v hromadných ubytovnách a hlasy kritické vůči péči o uprchlíky Židovská sociální péče o uprchlíky a emigranty Německá pomoc uprchlíkům
Vystěhovalectví a situace v DSAP, DdFP a KSČ Podmínky vystěhovalectví do evropských zemí a USA Přístup státu k emigraci uprchlíků Memorandum ŽNO a "židovská" diskuze o vystěhovalectví Židovská emigrace z druhé republiky DSAP a vystěhovalectví sudetoněmeckých sociálních demokratů Situace v DSAP a DdFP a memoranda k řešení uprchlické otázky KSČ a vystěhovalectví komunistů
Recepce a reakce uprchlíků a starousedlíků v období druhé republiky Přijímání a postoj k uprchlíkům z pohraničí v pohledu vzpomínek a situačních zpráv Problémy vzájemného soužití uprchlíků a starousedlíků - stížnosti Majetek a odškodnění
Závěr a shrnutí
Abstract
Fotodokumentace
Přílohy 1. Důvody opuštění zabraného území 2. Jednotlivé druhy důvodů v poměru k národnosti uprchlíků (v %) 3. Statistika uprchlíků v Čechách a na Moravě (k 1. prosinci 1938) 4. Skutečné početní stavy uprchlíků-československých státních příslušníků na území země české a Moravskoslezské 5. Počet uprchlíků (československé i cizí státní příslušnosti) podle území, z nichž přesídlili. 6. Evidence státních zaměstnanců z obsazeného území země české a Moravskoslezské - leden 1939 7. Státní a veřejní zaměstnanci - přesídlenci převzatí do protektorátní správy, samosprávy a státních podniků (stav k 1. lednu 1941): 8. Uprchlíci čsl. státní příslušnosti podle národnosti - skutečné stavy (zbytek k celkovým počtům tvoří jiné národnosti): 9. Národnostní složení obyvatelstva okupovaného pohraničí českých zemí: 10. Počet osob, které se průběhem péče o uprchlíky (přestěhovalce) ucházely o podporu, podle délky podporování a podle národnosti 11. Škody uprchlíků přihlášených na území země české v roce 1939
Prameny a literatura

Jmenný rejstřík

 

 

 

 

 

 

Additional information